1.JPG

PANEL OBYWATELSKI

W celu podniesienia jakości życia mieszkańców osiedla ulic Zamenhofa i Opata Hackiego w Gdyni Chyloni zasięgnęliśmy ich opinii. Potrzebne narzędzia do badania (kwestionariusz – 79 pytań, formatka bazy danych, dobieranie próby respondentów) przygotowywane były w partnerstwie z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” i Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym w Gdyni. Chęci w badaniu wyraziły 202 osoby z 458 losowo wybranych mieszkańców, którzy chętnie opowiadali o swojej dzielnicy i jej wyzwaniach – zgłaszały się również osoby, które chciały udzielić wywiadu pomimo, iż nie zostały wylosowane (wszystkie dodatkowe uwagi zostały uwzględnione jako uzupełnienie do raportu końcowego).Badanie obejmuje w szczególności:

  • Społeczną charakterystykę mieszkańców.
  • Stopień samoorganizacji mieszkańców.
  • Poziom życia mieszkańców.
  • Poczucie bezpieczeństwa na osiedlu.
  • Spójność społeczności i terytorium.
  • Tożsamość i wizerunek osiedla

W badaniu pod uwagę zostało wzięte 15 bloków, 1517 mieszkań, około 3 tysięcy mieszkańców.

MAPA

Raport jest podsumowaniem badania przeprowadzonego w 2015 r. na osiedlu pomiędzy ulicami Zamenhofa i Opata Hackiego (ZOH) w Gdyni. Jego głównym elementem był zrealizowany wśród mieszkańców kwestionariusz dotyczący jakości życia na Osiedlu. Dodatkowo zorganizowane zostały trzy warsztaty podsumowujące wstępne wyniki: dwa z mieszkańcami Osiedla i jeden z instytucjami działającymi na ich rzecz. Dwa odbyły się w Centrum Aktywnego Mieszkańca „Apteka”, a jedno w siedzibie Stowarzyszenia Św. Mikołaja. Trzy kolejne zorganizowała Fundacja Zmian Społecznych „Kreatywni”. Ankieta przeprowadzana była od maja do listopada, warsztaty odbyły się w grudniu 2015 r.

Ze względu na dość przekrojowe spojrzenie na mieszkańców Osiedla, raport może posłużyć różnym odbiorcom. Przede wszystkim jest to cenne źródło wiedzy o problemach, potrzebach i priorytetach mieszkańców – będzie to pożyteczny dokument dla tworzących miejskie i dzielnicowe polityki urzędników oraz pracowników instytucji działających na rzecz mieszkańców Osiedla (np. Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej czy Centrum Aktywnego Mieszkańca). Dla tej grupy analiza treści raportu może być inspiracją do wzbogacenia oferty, przeformułowania działań lub przeniesienia ich akcentów. Zaś dla samych mieszkańców ciekawe może być przyjrzenie się temu swoistemu autoportretowi, zwłaszcza że negatywny wizerunek Osiedla zostaje w poniższym raporcie w wielu miejscach „odczarowany”, co może być dla wielu z nich pocieszającą perspektywą.